Pla Director de la Societat de la Informació

El Conselh Generau d'Aran endega una nova etapa focalitzada en la modernització administrativa i l'impuls de la Societat de la Informació, tant internament en el propi Conselh, com externament envers ciutadans i empreses.

TESEM ha elaborat el pla d'actuació a mig termini consensuat pels diferents actors implicats i contrastat amb experts dels sector, i el full de ruta pel desplegament del pla amb un plantejament simple però pragmàtic.

http://www.conselharan.org