Pla d’alfabetització i capacitació digital

L'Ajuntament de Barcelona defineix un programa i una estratègia d'alfabetització i capacitació digital global pel conjunt de la ciutat per tal de lluitar contra la fractura digital, millorar el nivell de les competències tecnològiques dels ciutadans de Barcelona i fomentar l'ús d'Internet i les TIC. Un dels objectius és establir un marc d'actuació coordinat entre tots els agents del territori.

Els serveis de TESEM s'han centrat en l'anàlisi de la situació de partida per obtenir la visió global de les actuacions en curs i detectar les necessitats, definir les línies mestres d'actuació i fer el seguiment del desplegament i la comunicació interna del pla.

 

http://www.bcn.cat